Matura rozszerzona angielski

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest przedmiotem obowiązkowym. Zdawana jest w formie ustnej i pisemnej. Do jej zaliczenia wymagane jest uzyskanie 30% poprawnych odpowiedzi. Matura rozszerzona z angielskiego jest przedmiotem do wyboru, jej trudność można określić poziomem B2 lub inaczej ponad średnio-zaawansowany (upper intermediate).  Egzamin składa się z zadań zamkniętych i otwartych.  Czas jego trwania wynosi 150 min. Za rozwiązane zadania można uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zadania zamknięte

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego:

  • Rozumienie ze słuchu stanowi 24% egzaminu i trwa ok.25 min. Obejmuje nagrania 3 autentycznych tekstów lub adaptowanych w minimalnym stopniu. Najczęściej są to zadania wielokrotnego wyboru lub na dobieranie.
  • Rozumienie tekstów pisanych – łączna długość tekstów to około 1300 – 1600 słów i stanowi 26% udziału w wyniku sumarycznym egzaminu. Tekst jest autentycznym tekstem rodzimych użytkowników języka angielskiego np. fragment literatury lub prasy anglojęzycznej.

Zadania otwarte

W zakres zadań otwartych wchodzą zadania leksykalno – gramatyczne, które obejmują sprawdzenie znajomości środków językowych. Typy zadań wchodzące w skład tej części egzaminu to słowotwórstwo, transformacja zdań, zadania z luką, tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski lub też układanie zdań z podanych elementów leksykalnych. Zadania otwarte stanowią 24% w wyniku sumarycznym.

Wypowiedź pisemna

Ostatnim zadaniem na maturze rozszerzonej z angielskiego jest wypowiedź pisemna. Zadanie to polega na napisaniu tekstu o długości 200 – 250 słów na zadany temat zgodną ze wskazówkami oraz formą zawartą w poleceniu. Forma zadania może być rozprawką typu za i przeciw albo wyrażającą opinię, list formalny lub artykuł publicystyczny. Wypowiedź musi być zgodna z poleceniem, spójna i logiczna, gdyż te kryteria są brane pod uwagę przez egzaminatora podczas oceniania pracy zdającego. Kolejne kryteria to zakres środków językowych a także poprawność językowa napisanego tekstu. Udział w wyniku sumarycznym stanowi 26%.

Wielu uczniów decyduje się na pisanie matury rozszerzonej z angielskiego. Wynik z tej matury nie decyduje o zdaniu czy też nie zdaniu egzaminu. Maturalnego. Uczeń nie musi uzyskać minimum 30%, a uzyskany rezultat odzwierciedla jedynie poziom znajomości języka angielskiego. W porównaniu z maturą podstawową matura rozszerzona z angielskiego jest o wiele trudniejsza i stanowi wyzwanie dla uczniów. Jednakże dobrze zdane rozszerzenie to przepustka na wiele uczelni w Polsce i za granicą.